پشتیبانی سریع: persiangfx@gmail.com
سبد خرید - ریال

Progress Bars

Progress bars


WordPress

HTML

CSS

JavaScript

PHP

Get The Code


[progress complete="65" title="WordPress"]

[progress complete="90" title="HTML"]

[progress complete="87" title="CSS"]

[progress complete="50" title="JavaScript"]

[progress complete="17" title="PHP"]

Shortcode Description & Attributes:


  • complete — sets progress level.
  • title — sets the name of progress bar.
ورزن موبایل: فعال